fbpx

Privacy Policy

 

הודעת פרטיות 

 1. www.initech.co.il (להלן: “האתר”), הינו אתר תדמיתי של חברת איניטק שירותי תוכנה בע”מ.המערכת אתר האינטרנט מופעל על ידי חברת איניטק שירותי תוכנה בע”מ (להלן:”המפעילה“). המפעילה מחוייבת ופועלת לשמירת הפרטיות של המשתמשים באתר. להלן הודעת פרטיות בנוגע להגנת הפרטיות של המידע הנשמר במאגר המידע של המפעילה.

השימוש באתר

 1. האתר נועד להכיר לגולשי הרשת את פעילות חברת איניטק בתחום פיתוח מוצרי תוכנה.

שמירת המידע במאגר ומטרותיה

 1. המידע האישי שנמסר בעת השימוש באתר ובשירותיו, וכן כל מידע שיצטבר על אופי השימוש שעושה המשתמש באתר, ישמר במאגרי המידע של המפעילה.

      המשתמש אשר בוחר לעשות שימוש באתר, מסכים בזאת שכל מידע שיצטבר על המשתמש ו/או על אופי השימוש באתר יישמר במאגרי המידע של המפעילה. 

 1. השימוש במידע זה יהיה למטרות הבאות:
 • לאפשר למשתמש להשתמש בשירותי האתר בצורה יעילה.
 • · לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS לטלפון הנייד ו/או בדואר ו/או באמצעות רשתות חברתיות ומסנג’רים(וואטסאפ,טלגרם,סיגנל ועוד) ו/או בטלפון, וזאת כדי למסור למשתמש הצעות עבודה והצעות הנוגעות לשירותים אותם מציעים המפעילה או צדדים שלישיים, וכן מידע והצעות בעלי תוכן שיווקי או פרסומי של המפעילה או של מפרסמים שונים המבקשים לפנות למשתמשים באמצעות המפעילה. הצעות אלה יישלחו למשתמש רק בהסכמתו המתבטאת בהסכמתו לתנאי השימוש באתר. המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו זו.
 • ·לצורך פיתוח האתר ותכניו ותפעולם התקין, לרבות שינוי, שיפור או העשרה של השירותים והתכנים המוצעים באתר. המידע לצורך זה, יהיה בעיקרו סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מבלי לזהות את המשתמש באופן אישי.
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות הפרטיות או בתקנון האתר.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

   המפעילה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע האישי של המשתמשים, מלבד לצורכי האתר, ובכפוף לאמור להלן.

    מבלי לפגוע באמור בסעיף 4 לעיל, המפעילה זכאית להעביר מידע אישי (לרבות פרטי זיהוי ומידע על אופי השימוש של המשתמש באתר) לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

 • בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר או ביצוע באמצעות האתר או בקשר אליו של פעולות שהן לכאורה, לפי שיקול דעתה של המפעילה, עומדות בניגוד לדין.
 • בכל מקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים של המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי.
 • בכל מקרה של מחלוקת, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים בין המפעילה למשתמש.
 • בכל מקרה בו המפעילה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופו ו/או לרכושו של המשתמש או לגופו ו/או רכושו של צד שלישי.

     בהתאם לחובת הדיווח לרשות חדשנות במסלול קרן הון אנושי.

 

אבטחת המידע

     המפעילה נוקטת באמצעים לשם אבטחת המידע הנשמר במאגר המידע שבבעלותה.

     אולם, המפעילה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של המפעילה.

     כמו כן, על המשתמש קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו’ וזאת על מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתקנון האתר.

עודכון בתאריך 01/02/2021

 

תקנון האתר 

 

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.initech.co.il (להלן: “האתר” ). 

 2. להלן יוצג תקנון האתר, אשר מאגד בתוכו את תנאי השימוש באתר והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות בו שימוש כלשהו. בטרם השימוש באתר, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. ככל ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.

  3. תקנון האתר מהווה הסכם בין האתר לבין המשתמשים, ומצפה מכל המשתמשים בו לנהוג בהתאם להוראותיו. בכל מקרה של הפרת התקנון, שומר האתר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים כנגד המפר ו/או מי מטעמו.

 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתו ולשינויים שיתרחשו באתר. אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת. על תאריך העדכון האחרון של התקנון תוכלו ללמוד בתחתית התקנון.

 4. מטעמים של נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

א. השימוש באתר

 

 

 חל איסור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.


האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק. 

 

ב. העדר אחריות

 
השימוש באתר, ברכיביו ובשירותיו הינה באחריות המשתמש בלבד.

 

האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר, בין אם במסגרת מודעות הדרושים, ובין אם במסגרת תכנים שיווקיים ו/או מקצועיים ובין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

 


ככל ומצאתם אי דיוק במידע  ו/או ככל והנכם סבורים כי תוכן האתר איננה תואמת דרישות הדין ו/או עלולה לפגוע ברגשות הציבור, הנכם מוזמנים לפנות אל האתר והאתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ”י כל דין.


תכנים המתפרסמים באתר, לרבות פרסום של חברות גיוס כוח אדם, מידע והסברים אחרים, מתפרסמים באתר כשירות לגולשים בלבד. מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ או הכוונה מקצועיים ו/או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית.


.האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואי משמעו כי האתר ושאו מי מטעמו ממליץ או מעודד השימוש באתר המקושר. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.


האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. המשתמש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.


האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.


בעלת האתר איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.

 

 

ד. הרשמה לאתר


כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך. כן יהיה האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך.  

 

 

ד. מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע


 האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. להלן, תוכלו ללמוד על מדיניות הפרטיות של האתר וכיצד הוא עושה שימוש במידע הנמסר לו. את הפרטים והמידע שאתם מוסרים ו/או מזינים ו/או שומרים באתר, הן במסגרת ההרשמה לאתר והן בכל מסגרת אחרת, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות המשתמשים, יישמר במאגר המידע של האתר.

 
עם מסירת פרטיכם לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי האתר יהיה רשאי לפנות אליכם, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לכם חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר ו/או בעליו כי המשתמשים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמשים הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.


האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

 

עם מסירת פרטיכם לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי האתר יהיה רשאי לאפשר לחברות השמה ו/או לחברות גיוס כוח אדם ו/או למעסיקים גישה למידע ולסרטוני הוידאו שהועלה על ידיכם לאתר. 


מבלי לגרוע מהאמור בתקנון האתר, האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הודעת הפרטיות ו/או הוראות הדין ו/או בהתאם לכל צו שיפוטי.


במידה ואינכם מעוניינים להעביר מידע כלשהו אל האתר או שלא יישמר אודותיכם כל מידע, הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.במידה והנכם בחרתם להשתמש באתר אתם מתחייבים למלא בו פרטים אמיתיים בלבד. כל שימוש במידע מפוברק יגרום לחסימה והסרת פרטיכם וכל דין אחר בנדון.


ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב”עוגיות” (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת “עוגיות” או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.


האתר נוקט באמצעים שונים ומגוונים לשמור על המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.

 

 

ה. קניין רוחני


 כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, במודעות הדרושים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לבעלת האתר בלבד.


אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעלת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

 

המשתמש מעניק בזאת לאתר רשיון שימוש לא ייחודי בכל הנתונים ו/או המידע ו/או קורות חיים ו/או בתכנים שיועלו על ידי המשתמש לאתר. המשתמש מסכים כי האתר יהיה רשאי להעביר ו/או להעמיד לרשות ולשימוש הצדדים שלישיים עמם יתקשר האתר את הנתונים ו/או המידע ו/או התכנים שיוצגו באתר על ידי המשתמש. 

 

 

ו. יצירת קשר


במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, תוכלו לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת contact@initech.co.il

 

ז. שונות

 

האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.


מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעלת האתר.


מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו ובהתאם לדין הישראלי בלבד.

 

עדכון אחרון 01/02/2021

 

Accessibility

Contact Us

I agree to receive commercial and marketing materials including e-mails from Initech and its affiliates. See Initech Privacy Policy for terms and conditions.